Chinese Wusia Culture : Site Map

logo-2.gif (2949 bytes)      main.jpg (4541 bytes)    wpe1.jpg (1267 bytes)

1.  Wusia Novelists
      Bai Yu                  Bansia Loujhu      Ci Ru                        Cin Hong                 Dongfang Yu        Gao Yong
      Gu Long               Huang Yi             Huanjhu Loujhu       Jhao Huangting        Jheng Jhengyin     Jhu Jhenmu
      Jhuge Cingyun      Jin Yong              Lang  Hongwan       Liang Yusheng         Liu Canyang         Siang Kairan
      Siao Yi                  Sihma Ling            Wang Dulu              Wolong Sheng          Wun Ruian            Yi Rong
      Yun Jhongyue                   
2.  Wusia Novels
      Baifa Monyu Jhuan      Bahuang Longshe           Bahuang Yingsyong                 Baima Siao Sifong
      Biancheng Langzih      Bi Sie Jian                        
      Chanyi Dao                  Chu Liusiang Chuanci    Cisia Wuyi
      Daocongli De Shih       Danfong Jhen                 Da Tang Shuanglong Jhuan      Duocing Jianke Wucing Jian
      Duo Hunci
      Feihu Waijhuan            Feiyan Jinglong 
      Guce Aisian                  Gunshih Jiume
      Hancing Kanjian          Huanle Yingsyong
      Jianhai Cingtian           Jianhai Yingyang            Jianshen Jhuan                           Jiulong Deng
      Jyuedai Shuangjiao
      Kansiang Damo De Yidao
      Liancheng Jyue            Libie Gou                        Liusiang Ling                             Luding Ji  
      Pingzong Siaying Lu
      Shediao Yingsyong Jhuan                                   Shuihu Jhuan                              Shujian Enchou Lu
      Shuangfong Ci              Shuihu Jhuan                 Siake Sing                                   Sianshou Yulong 
      Siao Shihyilang             Siao Jhongsyong            Sida Mingbu Hui Jingshih         Sushou Jie   
      Syueshan Feihu             Syun Cin Ji 
      Tianfo Jhang                 Tianlong Babu                Tianlong Jyuan                           Tiansiang Biao
      Wanhua Sijian Lu         Wangming Jhihge           Wangzhe Jhihjian                       Wulin Waishih
      Wunrou De Dao
      Yinma Huanghe            Yitian Tulong Ji             Yuanyang Dao                            Yuchai Meng
      Zonghe Cinlong 
3.  Wusia Movies 
      Burning of the Red Lotus Monastery        Come Drink with Me               Crouching Tiger and Hidden Dragon
      Dragon Inn                                                Fist of Fury                             Liusing Hudie Jian
      One-Armed Swordsman                            Shaolin Temple                       Siaoao Jianghu
      The Butterfly Murders                               Warriors from the Magic Mountain 
4.  Popular Entertainers
   Bruce Lee             Chen Baojhu            Cheng Pei Pei          Di Long             Fu Sheng            Jackie Chan
      Jet Li                    Jiang Dawei              Jheng Shaociu         Jimmy Yu         Josephine Siao   
      KwanTakHing     Shangguan Lingfon   Syu Fong                Yu Suciu          
5.  Screenplay Writers and Directors
      Chang Cheh         Chu Yuan                 Hu Jincyuan             Kuo Nanhong     Hu Peng              Lau Kar Leung
      Tsui Hark     
6.  TV Series
   Chu Liusiang        Jianghu Yi Cinyu             Siaoli Feidao            Syuehua Shengjian           Yuchai Meng
7.  Famous Cartoonists
   Chen Haihong       Fan Yinan               Lei Ciu                     Syu Songshan      Ye Hongjia          You Longhui     
8. Computer Games
   Foreword                Sianjian Cisia Jhuen               Syuanyuan Jian II             The Future of Wusia Games
9. Eighteen Weapons
     Dao                       The Forks                The Bows               The Cudgels          The Lances         The Axes
     The Crossbows     The Shields              The Rakes              The Halberds         The Spears          The Yue Axes
     The gao Mace       The jian Swords       The Whips              The jiaan Swords   Fist Fight            The Lassoes
     The Concealed Weapons                      The Double Axes    
10.Wugong and Kung Fu
  Taiji Cyuan             Cudgelplay              External Boxing      Internal Boxing     Spearplay          Swordplay   
11.The Sects
      Cingbang               Emei                        Gaibang                   Hongbang             Shaolin             Siaodaohui
      Tiandihui               Tangmen                 Wudang
12.The Ancient Chinese Knight-errant
      Gan Fongchih        Guo Jie                    Jhou Chu                Sinling Jyun          Wei Wudi          Yu Rang
13.Chinese Wusia Novels Historical Background
     A Brief History of  Wusia Novels  
     The Development of the Wusia Comic  
The Development of Wusia Movies
The Development of Wusia TV Series   
14.Options
     Video I : Chi Mei Museum               Video II : Wushu Performances