012.gif (2124 bytes)      back-2.jpg (4142 bytes)       oclogo-2.jpg (3800 bytes)

Published by

Overseas Chinese Affairs Commission
Taiwan, R. O. C.

Publisher¡GFu-mei Chang / Supervisor¡GHsin-hsing Wu

Planner
Cheng-yung Hsu¡BTzu-yuan Ou

Editorial Advisers
Paul Wang¡BShih-chang Hsin¡BLih-shyang Chen¡BFeng-ju Lo

Developed by
The Research Center of Popular Chinese Knight-errant Novels, Tamkang University

Produced by
Blue Fox International Inc.

Editors-in-Chief
Pao-chung Lin, Fu-shan Huang

Associate Editors

Chiao-yen Chan, Ting-li Yen, Tien-shan Chien, Ya-hui Tsui,
Wen-hsin Weng, Jiu-feng Kao, Chang-lian Tsao, Yi-chun Li,
Yu-shan Huang, Yun-hui Chang, Yi-ru He, Sheng-hui Chen,
Hsiang-yu Lu, Hsu-chih Hsieh, Yu-ching Hsu, Yi-nan Pu.

English Version Editorial Staff
Ta-tao Chen, Jesse Fleming / Darrel Doty