TP = Taiwan Pinyin ; HP = Hanyu Pinyin

TP

HP TP HP TP HP TP HP
jha zha Si xi ci Qi jyu ju
jhe zhe Sia xia cia qia jyue jue
jhai zhai Siao xiao ciao qiao jyuan juan
jhei zhei Sie xie cie qie jyun jun
jhao zhao si(o)u xiu ci(o)u qiu jyong jiong
jhou zhou Sian xian cian qian  
jhan zhan Siang xiang ciang qiang nyu n ü
jhang zhang Sin xin cin qin nyue n üe
jhen zhen Sing xing cing qing lyu l ü 
jheng zheng Syu xu cyu qu lyue    l üee
jhu zhu Syue xue cyue que * *
jhua zhua Syuan xuan cyuan quan jhih zhi
jhuo zhuo Syun xun cyun qun chih chi
jhuai zhuai Syong xiong cyong qiong shih shi
jhu(e)i zhui     rih ri
jhuan zhuan   wong weng zih zi
jhuang zhuang   wun wen cih ci
jhun zhun   fong feng sih si
jhong zhong     

oclogo-1.jpg (4260 bytes)           oclogo-2.jpg (3800 bytes)